Informacje o projekcie

Nazwa projektu

Rozbudowa i modernizacja  infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służące do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki ,ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne.


Dane podmiotu realizującego projekt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu  (w skrócie PWSZ)

Status prawny ; Szkoła/Uczelnia Wyższa

NIP 578 249 07 93

REGON 170711628

Adres siedziby

ul. Wojska Polskiego 1

82-300 Elbląg


Opis projektu

Projekt realizowany będzie  w Elblągu  na terenie obiektów należących do PWSZ . Przedmiotem projektu jest rozbudowa i   modernizacja  bazy dydaktycznej PWSZ  w Elblągu. Obejmuje on swoim zakresem

I. Modernizację i przebudowę części pomieszczeń  budynku dydaktycznego przy ulicy Grunwaldzkiej 137. Na tym etapie przeprowadzona zostanie przebudowa oraz modernizacja sal dydaktycznych, termomodernizacja całego budynku i podłączenie całego obiektu do sieci szybkiego przesyłu danych. Modernizacja obejmie także różne instalacje techniczne w obiekcie, m.in. wykonanie instalacji przeciwpożarowej i komputerowej, wybudowanie podjazdów, dodatkowej klatki schodowej i windy ułatwiających dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym, a także przystosowanie całego budynku do łatwiejszego poruszania się tej grupy osób. Zostanie zagospodarowany teren wokół budynku. Przebudowa obejmie swoim zakresem także adaptację pomieszczeń na laboratoria (dla planowanego kierunku Budownictwo: materiałów budowlanych i technologii betonów, mechaniki gruntów), ich wyposażenie, modernizację i rozbudowę biblioteki wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także adaptację pomieszczeń na nowe sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem.

 

II. Dobudowa ( do istniejącego budynku dydaktycznego przy  ul. Grunwaldzkiej 137) i wyposażenie pawilonu laboratoriów dydaktycznych . Dobudowa obejmuje zespół specjalistycznych  laboratoriów wraz z salami audytoryjnymi , wykładowymi i seminaryjnymi. W obiekcie  powstanie 12 nowych laboratoriów skoncentrowanych w 3 zespołach

- zespół laboratoriów monitoringu i ochrona środowiska- obejmujący; laboratorium chemii środowiska: laboratorium technologii środowiskowych; laboratorium monitoringu środowiska; laboratorium biologii i ekologii, laboratorium mechaniki  płynów i hydrauliki

- zespól laboratoriów elektrotechnicznych- obejmujący: laboratorium elektrotechniki i metrologii; laboratorium urządzeń elektrycznych; laboratorium maszyn i napędów elektrycznych

- zespół laboratoriów technologiczno- eksploatacyjnych- obejmujący; laboratorium CAD/CAM; laboratorium diagnostyki, eksploatacji i naprawy maszyn; laboratorium mechatroniki; laboratorium inżynierii materiałowej, a także sieci LAN z podwęzłem

 

III. Budowa i wdrożenie  systemu zdalnego nauczania( e-learning) w uczelni . Wdrożenie  wymaga  modernizacji całej infrastruktury sieciowej pod katem integracji z siecią PIONIER oraz budowy  i modernizacji sal wykładowych i laboratoryjnych w budynku  przy ul. Wojska Polskiego. Całość prac będzie  obejmować: wyposażenie studia multimedialnego do  wspomagania e-learning-u , wyposażenie sal audytoryjnych i laboratoryjnych w system kamer cyfrowych ze  zdalnym sterowaniem pozycjonowaniem dla interakcji i wideokonferencji, konsole  operatorskie, dekodery obrazu i dźwięku, serwery audytoryjne ipt., modernizacje sieci LAN we wszystkich obiektach, modernizacje węzła zarządzania  siecią PWSZ  pod katem integracji z siecią PIONIER i realizacja e-learning. 


Cele i planowane rezultaty

Strategicznym celem projektu jest wzmocnienie roli PWSZ i przygotowanie  do kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej poprzez wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Elblągu w celu powstrzymania odpływu absolwentów szkół średnich poza województwo warmińsko -mazurskie

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”  wzmocni i przygotuje Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu do  działań związanych  z  tworzeniem konkurencyjnej gospodarki w województwie warmińsko - mazurskim.

Projekt pozwoli na stworzenie nowoczesnej bazy naukowo – dydaktycznej, w tym 17 nowoczesnych laboratoriów, działających w obszarze ochrony środowiska, elektrotechniki i technologiczno-eksploatacyjnym, a także w obszarze eksploatacji i zarządzania sieciami komputerowymi. W aspekcie rozwoju ekonomicznego województwa są to niezwykle ważne dziedziny gospodarki. Dzięki zespołom laboratoriów, jak i zwiększeniu powierzchni dydaktycznych możliwe będzie dostosowanie ofert kształcenia do obecnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy w województwie warmińsko – mazurskim. Poprawa jakości zasobów ludzkich, przyszłych i obecnych kadr, będzie możliwa poprzez wprowadzenie nowych kierunków, unowocześnienie istniejących oraz dostosowanie ich do wymagań rynku. Unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz zwiększenie dostępu do edukacji pozwoli na powstrzymanie odpływu absolwentów szkół średnich poza województwo warmińsko – mazurskie a ukierunkowany kapitał ludzki zaspokoi w pełni potrzeby rozwijającej się gospodarki.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zapewni dobrze wykształcony i ukierunkowany kapitał ludzki, który w istotny sposób wpłynie na rangę województwa jako regionu atrakcyjnego inwestycyjnie.

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej, ponieważ umożliwi uczelni włączenie się do nowoczesnych infrastruktur badawczych, w tym szerokopasmowej ogólnopolskiej sieci optycznej PIONIER. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w zakresie liczby obiektów dydaktycznych wyposażonych w sprzęt naukowo-badawczy, wartości wyposażenia naukowego zainstalowanego w szkołach wyższych, a także umożliwi podjęcie szeregu działań związanych z badaniami nowoczesnych technologii, obejmujących obszary: badań naukowych (e-science), kształcenia (e-learning), treści cyfrowych (e-content), informatyzacji instytucji rządowych i samorządowych (e-government), wsparcia

współpracy regionalnej (e-region).

Planowana ilość użytkowników po realizacji projektu korzystająca z infrastruktury PWSZ

  • Ilość studentów korzystających z infrastruktury laboratoryjnej wyniku realizacji projektu – 1 500 osób,
  • Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wyniku realizacji projektu – 1 700 osób,
  • Liczba studentów korzystających z systemu e-learning i sieci PIONIER wyniku realizacji projektu – 3 700 osób,

W wyniku realizacji projektu planuje się następujący wzrost ilości studentów, głównie na kierunkach technicznych:

  • Kierunki techniczne o 28 studentów – zapobiegniecie trendu spadkowego,
  • Budownictwo docelowo 200 studentów na studiach stacjonarnych,
  • Informatyka wzrost o 43 studentów zapobiegniecie trendu spadkowego,,
  • Turystyka wzrost o 200 studentów.

Studenci kierunków technicznych i informatyki będą korzystać ze zmodernizowanej i nowo zbudowanej infrastruktury laboratoryjnej oraz sal dydaktycznych.

Studenci na nowo utworzonym kierunku turystyki będą korzystać z nowo utworzonej bazie dydaktycznej w zbudowanym obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej,

Wszyscy studenci PWSZ będą korzystać ze zmodernizowanej biblioteki oraz z wykonanego systemu e-learnig i podłączenia do PIONIER.


Kto skorzysta dzięki projektowi

Głównymi odbiorcami  projektu  będą mieszkańcy województwa warmińsko- mazurskiego oraz spoza jego granic, mający zamiar podjąć naukę na uczelni.

- pracodawcy poszukujący  wysoko wykwalifikowanej kadry   pracowniczej

- pozyskana i obecna kadra dydaktyczna  posiadająca  profesjonalne zaplecze  naukowe.

-  Województwo warmińsko-mazurskie i Miasto Elbląg  posiadające   jedną z najpopularniejszych w Polsce  Państwowa Wyższą   Szkołę Zawodowa  dysponującą nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i sprzętem naukowo-badawczym


Szczegółowe informacje

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy nr POPW.01.01.00-28-011/09-00 z dnia 26.11.2009 r., zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu o dofinansowanie Projektu nr POPW 1.1-26 pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne".

  -całkowita szacunkowa wartość Projektu: -   26 106 409,53 PLN,

 -całkowita szacunkowa wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi; 26 041 608,53 PLN  w

  -  dofinansowanie  na realizacje projektu  w wysokości nie większej niż 25 920 305,00 zł  i nie przekraczające  99,54 % rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych

Metraż modyfikowanej części:
- powierzchnia  użytkowa obiektu A i B - 4 103,87 m 2

- metraż dobudowanej części:  powierzchnia użytkowa obiektu C -3 105 m2

- metraż całości: powierzchnia użytkowa  A,B,C- 7 209,49 m2

Główny wykonawca robót budowlanych- Mostostal S.A.  Warszawa  kwota  umowy - 15 454 428,42  PLN